گالری ویدیو مرتضی حیدری

توضیحات جالب مجری مناظرات در مورد میزان استرس عوامل برن
توضیحات جالب مجری مناظرات در مورد میزان استرس عوامل برن
صحبت جنجالی مرتضی حیدری درباره تقلب درقرعه کشی درمناظره درخندوانه
صحبت جنجالی مرتضی حیدری درباره تقلب درقرعه کشی درمناظره درخندوانه
صحبت مجری تلویزیون درباره مناظرات انتخاباتی درخندوانه
صحبت مجری تلویزیون درباره مناظرات انتخاباتی درخندوانه