گالری ویدیو مجید اسماعیلی پارسا

تازه ترین تیزر فیلم گمیچی ساخته مجید اسماعیلی پارسا
تازه ترین تیزر فیلم گمیچی ساخته مجید اسماعیلی پارسا
مصاحبه اختصاصی منظوم با کارگردان فیلم گمیچی
مصاحبه اختصاصی منظوم با کارگردان فیلم گمیچی