گالری ویدیو ابراهیم شفیعی

طنز ناخونک و مسخره کردن عصر جدید
طنز ناخونک و مسخره کردن عصر جدید
طنز ناخونک قسمت 6 - حقوق بازنشستگی
طنز ناخونک قسمت 6 - حقوق بازنشستگی
آیتم جدید تمسخر مسابقه بزرگ برنده باش - طنز ناخونک
آیتم جدید تمسخر مسابقه بزرگ برنده باش - طنز ناخونک
خنده بازار - بررسی مشکلات مترو
خنده بازار - بررسی مشکلات مترو