گالری ویدیو خشایار شعاعی

تیزری کوتاه از فیلم «غزاله»
تیزری کوتاه از فیلم «غزاله»