نقد، تحلیل و بررسی فیلم سینمایی پاکسازی: سال انتخابات (2016)