نقد، تحلیل و بررسی سریال تلویزیونی رانده شده (2016)