نقد، تحلیل و بررسی فیلم سینمایی ثبت با سند برابر است (1395)