نقد، تحلیل و بررسی فیلم سینمایی در یک شب اتفاق افتاد (1934)