نقد، تحلیل و بررسی فیلم سینمایی تابستان داغ (1395)