نقد، تحلیل و بررسی فیلم سینمایی همه چی عادیه (1396)