نقد، تحلیل و بررسی فیلم سینمایی در وجه حامل (1396)