گالری عکس Prunella Scales

1 از 3 عکس

Prunella Scales در صحنه سریال تلویزیونی برج های فاولتی به همراه Andrew Sachs، جان کلیز و Connie Booth

Prunella Scales در صحنه سریال تلویزیونی برج های فاولتی به همراه Andrew Sachs، جان کلیز و Connie Booth