1 از 1 عکس
بعدی
قبلی

Bruce M. Fischer در صحنه فیلم سینمایی فرار از آلکاتراز به همراه کلینت ایستوود و رابرتس بلوسوم

Bruce M. Fischer در صحنه فیلم سینمایی فرار از آلکاتراز به همراه کلینت ایستوود و رابرتس بلوسوم
نوع عکس: صحنه