گالری عکس Nigel Stock

1 از 2 عکس

Nigel Stock در صحنه فیلم سینمایی فرار بزرگ به همراه Robert Desmond، Robert Graf، Jud Taylor، Gordon Jackson، Tom Adams، George Mikell، David McCallum، Lawrence Montaigne، Hannes Messemer، Angus Lennie، استیو مک کوئین، William Russell، Til Kiwe، Robert Freitag، Karl-Otto Alberty و John Leyton

Nigel Stock در صحنه فیلم سینمایی فرار بزرگ به همراه Robert Desmond، Robert Graf، Jud Taylor، Gordon Jackson، Tom Adams، George Mikell، David McCallum، Lawrence Montaigne، Hannes Messemer، Angus Lennie، استیو مک کوئین، William Russell، Til Kiwe، Robert Freitag، Karl-Otto Alberty و John Leyton