گزارش اختصاصی اختتامیه سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر

در مراسم اختتامیه سی‌وششمین جشنواره فیلم فجر حواشی بسیاری روی داد، بازیگران و هنرمندان مطرح سنیما و تلویزیون در این مردم حضور پیدا کردند. گزارش تصویری اختصاصی منظوم را تماشا کنید.
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سی و ششم