نشست خبری فیلم «اتاق تاریک» در پردیس ملت

نشست خبری فیلم «اتاق تاریک» با حضور ساعد سهیلی و روح‌الله حجازی/ عکس: امیرمهدی اخروی
نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»
نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»
نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»
نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»
نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»
نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»
نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»
نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»
نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»
نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»
نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»
نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»
نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»
نشست خبری فیلم «اتاق تاریک»