گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»

اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش» شب دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه با حضور هنرمندان در پردیس ملت برگزار شد. منبع: سینما تیکت
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»
اکران خصوصی فیلم سینمایی «خجالت نکش»