گزارش تصویری روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر

جشنواره جهانی فیلم فجر در حالی پنجمین روز خود را سپری کرد که حضور الیور استون کارگردان مشهور هالیوودی در جشنواره بسیار خبرساز بود.
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز پنجم جشنواره جهانی فیلم فجر