مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی

مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی صبح یکشنبه ۶خرداد ماه در خانه شماره ۲ سینما با حضور جمع زیادی از هنرمندان و مردم برگزار شد. منبع: ایلنا
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
 مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی
مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی