گزارش تصویری روز چهارم جشنواره جهانی فیلم فجر

جشنواره جهانی فیلم فجر در حالی چهارمین روز خود را سپری کرد که هنرمندان ایرانی و خارجی در سالن چارسو حضور پیدا کردند. عکاس: زهرا رمضانی
گزارش تصویری روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر