فوتوکال و نشست خبری فیلم «خوک» در فستیوال فیلم برلین

عوامل فیلم سینمایی «خوک» به کارگردانی مانی حقیقی در فوتوکال و نشست خبری این فیلم در جشنواره برلین شرکت کردند.
فوتوکال و نشست خبری فیلم «خوک» در فستیوال برلین
فوتوکال و نشست خبری فیلم «خوک» در فستیوال برلین
فوتوکال و نشست خبری فیلم «خوک» در فستیوال برلین
فوتوکال و نشست خبری فیلم «خوک» در فستیوال برلین
فوتوکال و نشست خبری فیلم «خوک» در فستیوال برلین
فوتوکال و نشست خبری فیلم «خوک» در فستیوال برلین
فوتوکال و نشست خبری فیلم «خوک» در فستیوال برلین
فوتوکال و نشست خبری فیلم «خوک» در فستیوال برلین
فوتوکال و نشست خبری فیلم «خوک» در فستیوال برلین
فوتوکال و نشست خبری فیلم «خوک» در فستیوال برلین
فوتوکال و نشست خبری فیلم «خوک» در فستیوال برلین