اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب

اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب با حضور هنرمندانی چون سام درخشانی، بهاره کیان‌افشار، نسیم ادبی، سیاوش خیرابی، گوهر خیراندیش، الناز حبیبی و ... برگزار شد.
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب
 اکران خصوصی فیلم «دشمن زن» در پردیس باغ کتاب