گزارش تصویری روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو و سینما فلسطین در حال برگزاری است. عکاس: امیر گرشاسبی
گزارش تصویری حواشی روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر
گزارش تصویری حواشی روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر