اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول» با حضور جمعی از آتش نشانان

اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول» در پردیس کورش با حضور جمعی از آتش نشانان برگزار شد.
اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول»
اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول»
اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول»
اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول»
اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول»
اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول»
اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول»
اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول»
اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول»
اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول»
اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول»
اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول»
اکران مردمی فیلم «چهارراه استانبول»