اکران ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان فیلم «به‌وقت شام»

کران فیلم سینمایی به وقت شام با زیر نویس اشاره با استقبال فوق العاده ناشنوایان با حضور ابراهیم حاتمی کیا در پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار شد.
اکران ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان فیلم «به‌وقت شام»
اکران ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان فیلم «به‌وقت شام»
اکران ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان فیلم «به‌وقت شام»
اکران ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان فیلم «به‌وقت شام»
اکران ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان فیلم «به‌وقت شام»
اکران ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان فیلم «به‌وقت شام»
اکران ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان فیلم «به‌وقت شام»
اکران ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان فیلم «به‌وقت شام»
اکران ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان فیلم «به‌وقت شام»
اکران ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان فیلم «به‌وقت شام»
اکران ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان فیلم «به‌وقت شام»