گزارش تصویری جشن سریال "ساخت ایران ۲" در پردیس ملت

جشن سریال "ساخت ایران ۲" با حضور بازیگران و عوامل این سریال در پردیس سینمایی ملت برگزار شد. منبع: هنرآنلاین
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»
جشن سریال «ساخت ایران 2»