گزارش تصویری مهمانی بهرام رادان برای فیلم «چهارراه استانبول»

مهمانی فیلم «چهارراه استانبول» به میزبانی بهرام رادان در هتل پارسیان آزادی برگزار شد. عکاس: الهام احمدی/ منبع: سینما تیکت
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»
مهمانی بهرام رادان برای «چهارراه استانبول»