اکران مردمی «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی

اکران مردمی فیلم سینمایی فیلم «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی چهارشنبه 15 فروردین ماه در پردیس سینمایی مگامال برگزار شد.
 اکران مردمی «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی
 اکران مردمی «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی
 اکران مردمی «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی
 اکران مردمی «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی
 اکران مردمی «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی
 اکران مردمی «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی
 اکران مردمی «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی
 اکران مردمی «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی
 اکران مردمی «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی
 اکران مردمی «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی
 اکران مردمی «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی
 اکران مردمی «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی
 اکران مردمی «لاتاری» با حضور هادی حجازی‌فر و زیبا کرمعلی