لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Ehi amico... c'è Sabata. Hai chiuso!

(1969)