نظرات مردم (3 نظر)

محمد حسین قدبیگی
0
16 هفته قبل

سیدمجتبی
نقد خود سریال که نبود،
ولی در مورد اون ماجرای نشست خبری، یادداشت قابل تاملی بود
0
17 هفته قبل

فاطمه هادی
نقدش چرت بود
0
17 هفته قبل