حواشی فیلم سینمایی «روسی» (3 حاشیه)

فیلم سینمایی «روسی»، چهارمین ساخته «امیر حسین ثقفی»، کارگردان این فیلم است.
فیلم سینمایی «روسی»، فیلمی پر لوکیشن است که بخشی از آن در «تهران» و بخشی در «شمال ایران» و «جنوب ایران» فیلم برداری شده است.
فیلم سینمایی «روسی»، دومین همکاری بین «امیر آقایی» و «صابر ابر»، بازیگران این فیلم با «امیرحسین ثقفی»، کارگردان این فیلم است.