• معلوم نیست دارم می‌میرم یا به دنیا میام.. #آهواره #احسان_گودرزی #الهام_کردا #محمد_ولیزادگان #علی_باقری مرداد و شهریور ۹۷ عکس از @manipic 🌱
نگار جواهریان | •
معلوم نیست دارم می‌میرم یا به دنیا میام..
#آهواره 
#احسان_گودرزی #الهام_کردا #محمد_ولیزادگان  #عل...
175
33 هفته قبل