آنچه از سر عشق انجام می شود، فراسویِ نیک و بد است. 📕 فراسوی نیک و بد ✍🏻 #نیچه #کتابخوانی #کتاب_بخوانیم #کتاب_خوب_بخوانیم ##آگاه_شوید_آگاه_سازید #اگاهی_خرد #آگاهانه_زندگی_کنیم #آگاهی_آرامش_انسانیت #آگاهی_بخشی #دوستی_با_طبیعت #دوستی_با_حیوانات #مرجانه_گلچین
مرجانه گلچین | آنچه از سر عشق انجام می شود، فراسویِ نیک و بد است. 📕 فراسوی نیک و بد
✍🏻 #نیچه
#کتابخوانی
#کتاب_بخوا...
126
19 هفته قبل