. (ورق بزنید) با همت خیرین( (آقای حمید کریمی عزیز رئیس اصناف کرج ))و دوست عزیزم آقای مهدی کریمی نازنین(( در فیلم اول )) دیروز خانواده ای که به علت نداشتن سرپناه در بیابانهای برغان چادر زده بودند ،صاحب سرپناه و کار شدند. درود بر مردم دلسوز و همراه دست یکایکتان را میبوسم
پرویز پرستویی | .
(ورق بزنید)
با همت خیرین( (آقای حمید کریمی عزیز رئیس اصناف کرج ))و دوست عزیزم آقای مهدی کریمی ناز...
6،905
19 هفته قبل