... روزگار هميشه بر يك قرار نميماند روز و شب دارد روشني دارد، تاريكي دارد كم دارد، بيش دارد ديگر چيزي از زمستان باقي نمانده تمام ميشود بهااار مي آيد. #محموددولت_آبادي #حامد_كميلي #hamedkomaily
حامد کمیلی | ...
روزگار هميشه بر يك قرار نميماند
روز و شب دارد
روشني دارد، تاريكي دارد
كم دارد، بيش دارد
ديگر چي...
420
19 هفته قبل