یک اشتباه😡و قربانی شدن صدو هفتاد و شش انسان بی گناه 😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏ایران و ایرانی تسلیت🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤# اخوان -ثالث#نه_به_خشونت #نه#سقوط_هواپیما #جانباختگان_سانحه_هوایی #مظلومیت #مظلوم#بیشتر_بدانیم_ایمن_بمانیم #اگاهی_خرد #آگاهی_برای_زندگی_بهتر #دنیای_بدون_مرز #صلح_جهانی #صلح_طلب #صلح_پایدار #ازادی#مرجانه_گلچین
962
6 هفته قبل