لیست کامل عوامل فیلم سینمایی Summer School

(1987)