لیست کامل عوامل فیلم سینمایی The Diamond Arm

(1969)