گالری ویدیو متولد سینما (1391)

تیزر پنجم مستند «متولد سینما»
تیزر چهارم مستند «متولد سینما»
تیزر سوم مستند «متولد سینما»
تیزر دوم مستند «متولد سینما»
تیزر اول مستند «متولد سینما»