گالری ویدیو فکه معبری به آسمان (1388)

تیزر دوم مستند «فکه معبری به اسمان»
تیزر اول مستند «فکه معبری به اسمان»