گالری ویدیو پروپاگاندا (1393)

تیزر اول مستند «پروپاگاندا»