گالری ویدیو مستند انتخاباتی سید مصطفی آقامیرسلیم (1396)

فیلم کامل مستند اول انتخاباتی «سیدمصطفی میرسلیم»
فیلم کامل مستند اول انتخاباتی «سیدمصطفی میرسلیم»