گالری ویدیو نیایش در مسیر زمان (1391)

تیزر دوم مستند «نیایش در زمان»
تیزر اول مستند «نیایش در زمان»