گالری ویدیو فروشنده (1396)

غیبت اصغر فرهادی در اسکار و نامه کوبنده اش برضد «ترامپ»
غیبت اصغر فرهادی در اسکار و نامه کوبنده اش برضد «ترامپ»
 صحبت های کامل ترانه علیدوستی در نشست پرسش و پاسخ فیلم «فروشنده» در ژاپن
صحبت های کامل ترانه علیدوستی در نشست پرسش و پاسخ فیلم «فروشنده» در ژاپن