تجربه بازی در نقش پزشک نیز یکی از مواردی است که در سینما و تلویزیون به وفور توسط بازیگران زیادی اتفاق افتاده و البته در مواردی صدای اعتراض برخی از پزشکان واقعی را هم درآورده است.
مشاهده موارد بیشتر