1 از 18 عکس
بعدی
قبلی

نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور قربان محمدپور، جواد نوروزبیگی، محمدرضا گلزار و دیا میرزا

عکاس: شهاب اسدی
نوع عکس: نشست خبری

نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور قربان محمدپور، جواد نوروزبیگی، محمدرضا گلزار و دیا میرزا نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور دیا میرزا نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور دیا میرزا نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور قربان محمدپور، جواد نوروزبیگی و محمدرضا گلزار نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور محمدرضا گلزار و دیا میرزا نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور جواد نوروزبیگی، محمدرضا گلزار و دیا میرزا نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور محمدرضا گلزار و دیا میرزا نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور محمدرضا گلزار نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور دیا میرزا نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور قربان محمدپور و جواد نوروزبیگی نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور قربان محمدپور و جواد نوروزبیگی نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور محمدرضا گلزار و دیا میرزا نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور قربان محمدپور و جواد نوروزبیگی نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور قربان محمدپور و جواد نوروزبیگی نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی به کارگردانی قربان محمدپور نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور جواد نوروزبیگی نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور قربان محمدپور نشست خبری فیلم سینمایی سلام بمبئی با حضور قربان محمدپور