فوتوکال و نشست خبری فیلم «هایلایت» با حضور بازیگران و عوامل

نشست خبری فیلم «هایلایت» با حضور پژمان بازغی / عکس: امیرمهدی اخروی