اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش

اکران عمومی فیلم «کوپال» دوشنبه 10 اردیبهشت ساعت 20 در پردیس کورش با حضور بازیگران، عوامل فیلم و چهره های شاخص سینمایی برگزار گردید.
اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش
اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش
اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش
اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش
اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش
اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش
اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش
اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش
اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش
اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش
اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش
اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش
اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش
اکران مردمی فیلم «کوپال» در پردیس کوروش