فوتوکال و نشست خبری فیلم «جشن دلتنگی» با حضور بازیگران و عوامل

نشست خبری فیلم «جشن دلتنگی» / عکس: امیرمهدی اخروی