فوتوکال و نشست خبری فیلم «مصادره» با حضور بازیگران و عوامل

نشست خبری فیلم «مصادره» با حضور رضا عطاران، مهران احمدی، هومن سیدی و هادی کاظمی / عکس: امیرمهدی اخروی